Tel.: (11) 3326-7098

BANDEJAS

BANDEJA OVAL EM INOX - TAMANHO: 30,0CM

BANDEJA RETANGULAR EM INOX - TAMANHO: 27,0 CM

BANDEJA OVAL EM INOX - TAMANHO: 25,0CM

BANDEJA OVAL EM INOX - TAMANHO: 40,0CM

BANDEJA RETANGULAR EM INOX - TAMANHO: 37,0CM

BANDEJA REDONDA EM INOX - TAMANHO: 36,0CM

BANDEJA RETANGULAR EM INOX - TAM: 45,0CM X 27,0CM X 2,0CM

BANDEJA OVAL EM INOX (40,0CM X 30,0 CM X1,5CM)

BANDEJA REDONDA EM INOX - TAMANHO: 21,0CM

BANDEJA RETANGULAR EM INOX - TAMANHO: 32,0 CM

BANDEJA REDONDA EM INOX - TAMANHO: 38,0CM

BANDEJA RETANGULAR EM INOX - TAMANHO: 45,0CM